ورود به سامانه

آمار خلاصه   شرکت توزیع برق جنوب کرمان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 6.100 3.600 1.23 9.530 1.270 0.08 8.630 19.01 19.00 5.540 - - 389.0 4134. 271 26
سال جاری 0.390 0.400 0.45 12.73 0.200 0.15 13.74 20.99 1.00 2.670 15.00 495 79.00 262.0 0 0

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.1.0