ورود به سامانه

آمار خلاصه   شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانسامانه نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0